Forside

Evaluering av Nav-reformen

Målet med evalueringen av Nav-reformen er å gi svar på om reformen når de sine vedtatte mål, som er:

1. Arbeidsretting – flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
2. Brukerretting – enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasset deres behov.
3. Effektivisering – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
Dette prosjektet blir ledet av forsker I Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret i Bergen.

I tillegg er en rekke andre relevante fagmiljøer involvert i prosjektet; Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, AFI, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS, Høyskolen i Vestfold og Frischsenteret.

På disse hjemmesidene vil forskningsresultater og informasjon om prosjektet bli lagt ut fortløpende.


Tone Alm Andreassen og Jacob Aars presenterer funnene fra Nav-evalueringen i denne boken:9788215023786


Avslutningskonferanse for Evaluering av Nav-reformen

15. juni ble evalueringen av Nav-reformen avsluttet med en åpen konferanse i Oslo. Her ble det blant annet presentert forskning og resultater knyttet til reformprosessen, reformens effekter, de ansattes erfaringer og brukernes opplevelser.

Les mer på seminarsiden vår.

 


Hvordan opplever brukerne norsk velferdspolitikk?

9788215021751_xHans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg, Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? (Universitetsforlaget)

“Bruker” har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag. I denne boken benyttes Nav-reformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom borgerne og dagens norske velferdsstat.

Les også intervju med forfatterne i Magasinet Velferd: Brukere opplever møtet med Nav som et sjokk.


Last ned Nav-evalueringens årsrapport for 2011


PhD Course Bergen 3-5 October

A PhD course on “Comparative Welfare Policy Analysis. How to study contemporary welfare stare reforms”, takes place in Bergen 3-5 October 2012.

Administrative responsible: Professor Per Lægreid, University of Bergen and University lecturer Paola Mattei, Oxford University.

Other lecturers: Professor Werner Jann, Potsdam University; Director of research Karsten Vrangbæk, Danish Institute for Governmental Research; Professor Anne Lise Fimreite, University of Bergen; Associate Professor Haldor Byrkjeflot, University of Oslo and Post.doc Lise Hellebø Rykkja, University of Bergen.

Please see here for more information:
http://www.uib.no/emne/AORG901


Fem år med Nav-reform og Nav-evaluering

Den 26. oktober inviterte Norges forskningsråd og Uni Rokkansenteret til åpen konferanse der de siste fem årene med Nav-reform og Nav-evaluering ble presentert og diskutert.

Leder av evalueringen, Anne Lise Fimreite, innledet konferansen med en presentasjon av reformens bakgrunn og definerte Nav-reformen mer som en forvaltningsreform enn en velferdsreform. Hun er også gjesteredaktør sammen med Jacob Aars for Nordiske organisasjonsstudier nr 3-2011 som handler om Nav-evalueringen. Tidsskriftet som kom ut i forbindelse med konferansen.

Nav-reformen – forvaltningsreform for velferd

Jacob Aars leder modul 2, og viste ferske data fra en undersøkelse de gjorde blant alle norske ordførere og rådmenn sommeren 2011. Undersøkelsen viser at ordførerne føler seg lite involvert i etableringen av de lokale Nav-kontorene, mens rådmennene opplever seg mer involvert. Det kan derfor tyde på at Nav-reformen blir sett på som et administrativt mer enn et politisk ansvar.

Kommunal gjøkunge? Ordførere og rådmenns erfaringer med de lokale Nav-kontorene

Tone Alm Andreassen som leder en av de modulene som har jobbet lengst med evalueringen, presenterte noen momenter fra sin modul. Noe som overrasket dem underveis var at de Nav-ansatte var mer opptatt av den praktiske gjennomføringen enn av vyene om å hjelpe «hele mennesket». En undersøkelse ved Arbeidsforskningsinstituttet i 2010 avdekket at 59 prosent av de ansatte hadde tillit til at Nav skulle kunne gi et bedre tilbud til brukerne enn det de hadde fra før. To år før var det 80 % som trodde dette.

Samordnet bistand og flere i arbeid: Politiske integreringsambisjoner og lokal virkelighet

Even Nilssen, som leder modul 4, tok for seg yrkesrollene i Nav. En av målsetningene i Nav-reformen var at saksbehandlerrollen skulle vike for veilederrollen. I tillegg skulle de ansatte være generalister framfor å være spesialister. I modul 4 har det blitt gjennomført to runder med kvalitative intervju på utvalgte Nav-kontor i 2009 og 2011. Konklusjonen fem år inn i reformen er at saksbehandlerrollen fortsatt er tydelig, og i tillegg har det oppstått nye former for spesialisering.

Ny yrkesrolle og en organisasjon i endring

Både Knut Røed og Arild Aakvik tar i bruk registerdata i sine respektive moduler, nr. 5 og 6b. De har ulike problemstillinger, og bruker ulike metodiske innfallsvinkler. Knut Røed stiller spørsmålet om målsetningen «raskere tilbake i jobb» er blitt oppfylt, mens Arild Aakvik ser på om det er blitt «Flere i jobb og færre på stønad». Selv om de begge finner endringer i både positiv og negativ retning, viser begge at disse forskjellene er marginale.

Raskere i jobb?

Ulik effekt for ulike grupper?

At reformen har ført til små eller ingen endringer viser også Hans Tore Hansen og Liv Syltevik. Hansen leder modul 6a, som ser på brukererfaringer, og Syltevik er en av forskerne på modulen. Deres materiale, både det kvantitative og det kvalitative, viser at tilfredshetsnivået er det samme nå som i startfasen av reformen. Hansen viser at jo flere kommunale tilbud det lokale Nav-kontoret kan tilby, jo mer fornøyd er brukerne. Syltevik viser til at brukerne ikke opplever at de møter en person og ett kontor, men stadig nye personer og mange Nav-kontor.

Brukererfaringer med Nav – stabilitet og/eller ustabilitet?


 

Nordiske organisasjonsstudier med temanummer om Nav-evalueringen (NOS 3/2011)NOS_3_11 framside

I forbindelse med konferansen “Fem år med Nav” ble det utgitt et temanummer om Evalueringen av reformen. Redaktører for nummeret er Anne Lise Fimreite som leder evalueringen og Jacob Aars som leder modul 2.

Innhold
Nav – forvaltningsreform
for velferd.

Anne Lise Fimreite og Jacob Aars
Gjør organisering en forskjell i praksis?

Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse
Tone Alm Andreassen, Knut Fossestøl og Lars Klemsdal

Ny yrkesrolle i en organisasjon i endring
Ingrid Helgøy, Nanna Kildal og Even Nilssen

Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet?
Dag Arne Christensen, Hans-Tore Hansen og Jacob Aars

Samordning mellom departement og direktorat: Betydningen av strukturelle og kulturelle faktorer i vertikal samordning
Amund Lie

Enkelthefter kan kjøpes hos Fagbokforlaget.

Hent et utdrag fra temanummeret her.


Nav ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform

omsl.NAV ved et veiskilleTone Alm Andreassen, leder av modul 3, og Knut Fossestøl, forsker på modul 3, er redaktører for boken: Nav ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform.

Noen av spørsmålene som stilles i boken er “Har Nav-reformen vært et politisk feilskjær?” og  “Har reformen skapt samordnet bistand til brukerne og fått flere i arbeid?”

Forfatterne viser at Nav-kontorene er kommet kort i dette arbeidet, og de reiser spørsmål ved om de organisatoriske grepene Nav har gjort legger til rette for at oppgavene overfor brukerne løses på bedre måter. De hevder at fokuset må rettes mot hva som kan gjøre førstelinjen bedre egnet til å jobbe helhetlig med brukerne, og mener at 2011 representerer et veiskille for reformen.

Lenke til forlagets hjemmesider


Les Anne Lise Fimreites presentasjon av Nav-evalueringen (pdf/ppt).